kūn ㄎㄨㄣ
形容词
众多的、各种各类的 昆虫 kūnchóng

kūn
名词
哥哥、胞兄
kūndì (旧时书面语)指兄弟
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.