shì ㄕˋ
动词
表示肯定的词 我是一个学生。 Wŏ shè yī ge xuéshēng.

shì
代词
如是 rúshì

shì
形容词
对和错 是非不分 shìfēi bù fēn

shì
副词
的确 是必 shìbì

beναι, είμαιser, êtreбыть, даيَكْونbýtværeseinollabitiessereいる(…) 이다zijnværebyćservaraเป็น อยู่ คือolmak shì
连接词
表示选择 你是坐火车还是坐汽车? Nĭ shì zuò huŏchē háishì zuò qìchē?
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
是 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009