huǎng ㄏㄨㄤˇ
动词
形影闪过 一晃眼就不见了 yīhuǎngyǎn jiù bùjiànle

huàng ㄏㄨㄤˋ
动词
摇动、摆动 摇晃 yáohuàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.