shài ㄕㄞˋ
动词
把东西放在太阳光下使它干燥;人或物在阳光下吸收光和热 日晒雨淋 rìshài-yŭlín
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.