màn ㄇㄢˋ
形容词
形容姿态轻灵柔美 舞姿曼妙 wǔzī mànmiào

màn
动词
延续不断 病毒不断曼延 bìngdú bùduàn mànyán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.