céng ㄘㄥˊ
副词
经历过、已经 曾经沧海

zēng ㄗㄥ
名词
1. 指中间隔两代的亲属关系 曾祖父 zēng zŭfù 曾孙 zēng sūn
2. 曾小姐 Zēng xiǎojiě
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.