cháo ㄔㄠˊ
名词
(中国古代的)朝廷
shàngcháo (中国古代)臣子到朝廷上拜见君主奏事议事

cháo
介词
表示方向、往 朝南 cháonán

zhāo ㄓㄠ
名词
早晨
zhāoyáng 早晨的太阳
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.