quán ㄑㄩㄢˊ
名词
1. 势力 当权 dāngquán
2. 因自然或人为环境(如法律规定)所产生的力量与利益 选举权 xuănjŭquán
3. 姓氏

quán
动词
衡量、估计 权其轻重 quán qí qīngzhòng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.