jí ㄐ|ˊ
名词
1. 顶端、尽头
dēngfēngzàojí 泛指达到极点
2. 地球的南北两端 南北极 nán běi jí


形容词
最高的、最远的、达到极点的
jídù 极点

mostполюс
副词
最、非常 极为神速 jí wéi shénsù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.