guǒ ㄍㄨㄛˇ
名词
植物花落后含有种子的部分;比喻一切努力的结果 开花结果 kāihuā jiéguǒ

guǒ
形容词
决断 果敢 guǒgǎn

guǒ
副词
果然 果不其然 guǒbùqírán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.