jià ㄐ|ㄚˋ
名词
结构、框架 架构 jiàgòu

jià
动词
搭起 架起梯子 jiàqĭ tīzi

jià
quantifier
量词,多指有支柱或有机械的东西 三架飞机 sānjià fēijī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.