case guì ㄍㄨㄟˋ
名词
收藏衣物、文件等的器具
yīguì 存放衣服的柜子 书柜 shūguì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.