léng ㄌㄥˊ
名词
物体上的条状突起,或不同方向的两个平面相连接的部分 三棱镜 sānléngjìng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.