héng ㄏㄥˊ
形容词
与地平线平行、东西向的线条,与“直”、“竖”、“纵”相对 横梁 héngliáng 横放 héngfàng

breadth hèng ㄏㄥˋ
形容词
蛮横、粗暴 横话 hènghuà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.