yīng |ㄥ
名词
植物名,落叶乔木,果实可食用 樱花 yīnghuā 樱桃 yīngtáo
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.