duàn ㄉㄨㄢˋ
名词
1. 段先生 duàn xiānshēng
2. 工矿企业中的行政单位 工段 gōngduàn

duàn
quantifier
量词,计算长条物分成若干部分的单位;计算具有延续性质事物段落的单位 一段公路 yī duàn gōnglù 一段时间 yī duàn shíjiān
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.