mǔ ㄇㄨˇ
名词
1. 对妈妈的称呼 父母 fùmǔ
2. 对女性长辈的尊称 师母 shīmǔ
3. 根源、根本 失败为成功之母。 Shībài wéi chénggōng zhī mǔ.

parent
形容词
1. 雌性的 母鸡 mǔjī
2. 原本的 母校 mǔxiào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.