bǐ ㄅ|ˇ
动词
比较、较量 比不上 bǐbùshàng


形容词
接近、亲近
bǐlín 邻居,街坊


名词
1. 比喻
bǐnǐ 比喻、模仿
2. 表示两个数字之间的倍数、分数等关系
bǐzhòng 部分在整体中所占的分量

thanqueمِنْnežendalsαπόquekuinodche・・・よりも...보다danennniżdo queчемänเกินกว่าdahahơn
介词
(连接比较的对象)比起 我比她矮。 Wǒ bĭ tā ǎi.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.