chén ㄔㄣˊ
动词
1. 下陷 沉入 chénrù
2. 落下
chénfú 比喻盛衰、消长的不同时期,也指随波逐流、不由自主
3. 压住、抑制 沉住气 chénzhù qì

chén
形容词
1.
chényuān 长期未得到改正的冤案
2. 沉甸甸 chéndiàndiàn

chén
副词
极、十分 沉痛 chéntòng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.