lú ㄌㄨˊ
名词
河川名,泸水(今中国金沙江的一段)
Lúzhōu lǎojiào tèqū 四川泸州本地出产的几种浓香型大曲酒(白酒)的通称
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.