huó ㄏㄨㄛˊ
名词
工作 干活 gànguó

huó
动词
1. 生存 活到老,学到老。 Huó dào lăo, xué dào lăo.
2. 救活 救活无数的人 Jiùhuó wúshù de rén.

huó
形容词
有生命的 活鱼 huó yú 活水 huóshuĭ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.