liú ㄌ|ㄡˊ
名词
1. 指江河的流水 水流 shuĭliú
2. 品类,等级 流派 liúpài

pour, run liú
动词
1. 液体移动 水流得很快。 Shuĭ liú de hĕn kuài.
2. 像水那样流动不定 气流 qì liú
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.