zhuó ㄓㄨㄛˊ
形容词
1. 水不清 浊流 zhuóliú
2. (声音)低沉粗重 浊声浊气 zhuóshēng-zhuóqì
3. 混乱 浊世 zhuóshì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.