jìn ㄐ|ㄣˋ
副词
渐渐 浸渐提升 jìnjiān tíshēng

dip jìn
动词
渍、泡在液体中 浸泡 jìnpào 浸渍 jìnzì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.