deepness shēn ㄕㄣ
形容词
1. 浅的相反 深耕 shēn'gēng
2. 高奥、精微 由浅入深 yóuqiăn-rùshēn
3. 程度高的 深谈 shēntán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.