yóu |ㄡˊ
动词
1. 走动 游街 yúzài
2. 闲逛玩赏 周游世界 zhōuyóu shìjiè
yóukè 游览的人
3. 人或动物在水里行动 游水 yóushuǐ

yóu
形容词
不固定的 游牧人 yóumùrén

yóu
名词
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.