mǎn ㄇㄢˇ
形容词
1. 饱满、丰满 餐馆客满 cānguǎn kèmǎn 热情满怀 rèqíng mǎnhuái
2. 骄傲、自足 自满 zìmǎn

mǎn
动词
充盈、充足 充满 chōngmǎn

mǎn
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.