dī ㄉ|
动词
液体以水滴状落下 滴水穿石 dīshuĭ chuānshí


名词
滴状液体 泪滴 lèidī


onomatopoeia
形容水滴落或钟表摆动的声音 滴答声 dīdāshēng

drop
quantifier
量词,计算液体下滴数量的单位 两滴泪 liǎng dī lèi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.