mò ㄇㄛˋ
名词
广大而无水草、无人定居的积沙地带 沙漠 shāmò


形容词
冷淡、不关心 漠不关心 mò bù guānxīn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.