líng ㄌ|ㄥˊ
形容词
不呆板、有灵性 灵活的手指 línghuó de shŏuzhĭ

líng
名词
关于死人的 不朽的灵魂 bùxiŭ de línghún
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.