zāi ㄗㄞ
名词
泛指人类所遭遇的各种自然或人为的祸害 受灾地区 shòu zāi dìqū
zāihài 祸害
zāimín 遭受灾难的人民
zāiqíng 灾害发生后,损失的情形
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.