bāo ㄅㄠ
动词
旺火快炒的一种烹调方法 炮羊肉 bāoyángròu

gunпушка pào ㄆㄠˋ
名词
1. 军中火器 炮艇 pàotĭng
2. 爆竹 鞭炮 biānpào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.