roast hōng ㄏㄨㄥ
动词
加热使温暖或变熟、变干 烘干草料 hōnggān cǎoliào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.