fēng ㄈㄥ
名词
古代边防报警的烟火 烽火台 fēnghuǒtái 烽火连天 fēnghuǒ liántiān 烽火 fēnghuǒ
fēngyān 古代烽火台报警之烟
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.