zhào ㄓㄠˋ
动词
1. 光线射在物体上 阳光照在窗台上。 Yángguāng zhào zài chuāngtái shàng.
2. 反射、映照 照镜子 zhào jìngzi
3. 明白 心照不宣 xīnzhàobùxuān

zhào
介词
依照、按照 照章办事 zhàozhāng bànshì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.