shuǎng ㄕㄨㄤˇ
形容词
1. 明朗、清亮 秋高气爽 qiūgāo-qìshuăng
2. 性格率直、痛快 直爽 zhíshuăng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.