piàn ㄆ|ㄢˋ
名词
薄而扁平的东西 牛肉片 niúròupiàn 小纸片 xiăo zhĭpiàn

piàn
形容词
不完整的 只字片语 zhīzì-piànyŭ

piàn
quantifier
量词,指面积、范围、景象、心意等或成片的东西 一片树叶 yī piàn shù yè 一片草地 yī piàn căodì 一片欢腾 yī piàn huánténg

mass, slicecarte piàn
名词
指有图像、景物或录有声音的影片 制片 zhìpiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.