bàn ㄅㄢˋ
名词
1. 花片 花瓣 huābàn
2. 可以开闭的膜状结构 瓣膜 bànmó

bàn
quantifier
计算花瓣、叶片或水果、球茎等所分成小块的单位 这颗橘子有十二瓣。 Zhèkē júzi yǒu shí èr bàn.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.