píng ㄆ|ㄥˊ
名词
口小腹大的器皿,多为瓷或玻璃做成,通常用来盛液体 花瓶 huāpíng

bottle, flask píng
quantifier
量词,用于瓶装的东西 一瓶醋 yī ping cù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.