shēng ㄕㄥ
动词
1. 生育 生孩子 shēng háizi
2. 生长 生长周期 shēng cháng zhōu qī

shēng
形容词
1. (食物)没有煮过或煮得不够 生饭 shēngfàn
2. 生疏 生人 shēngrén

produce, rawnessοικο-éco- shēng
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.