jiǎ ㄐ|ㄚˇ
名词
1. 天干第一位
2. 动物身上具有保护作用的硬壳 龟甲 guījiǎ
3. 手指、脚趾上的角质硬壳 指甲 zhǐjiǎ

jiǎ
形容词
居于首位,超过所有其它的 甲等 jiǎděng

jiǎ
动词
超出群众、位居第一 桂林山水甲天下 Guìlín shānshuĭ jiă tiānxià.

shell jiǎ
代词
假定的代名词 某甲 mǒujiǎ 甲地 jiǎdì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.