chù ㄔㄨˋ
名词
1. 人类驯养的牛、羊、鸡等禽兽 饲养家畜 sìyǎng jiāchù 牲畜 shēngchù
2. 泛指禽兽
chùshēng

xù ㄒㄩˋ
动词
养禽兽 畜牧 xùmù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.