addiction yǐn |ㄣˇ
名词
成为习惯而不易戒除的嗜好或癖好 吸毒上瘾 xīdú shàngyĭn 烟瘾 yānyĭn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.