bái ㄅㄞˊ
形容词
1. 像牛奶、雪这类的颜色 白色 báisè
2. 纯洁 洁白 jiébái
3. 浅显的 浅白 qiǎnbái
4. 表示轻视或不满的样子 白眼 báiyǎn
5. 率直、诚实 坦白 tǎnbái
6. 没有添加任何东西的 白开水 báikāishuǐ

bái
动词
澄清
zìbái 自我表白
biǎobái 解释、说明

hvidwhiteweißάσπρο, λευκόblanco bái
副词
(心思、体力等)徒然的 白忙了半天 báimáng le bàntiān
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.