白天

白天

jour

白天

den

白天

dag

白天

Tag

白天

día

白天

päivä

白天

dan

白天

giorno

白天

一日, 日

白天

낮, 하루

白天

dag

白天

dag

白天

dzień

白天

dia

白天

dag

白天

กลางวัน, วัน

白天

gün, gündüz

白天

ban ngày, ngày