enhiesto zhí ㄓˊ
形容词
1. 使不弯曲 笔直的 bĭzhí de
zhíjiǎo 两条直线或两个平面垂直相交所成的角
2. 直爽 直言不讳 zhíyánbùhuì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.