xiāng ㄒ|ㄤ
副词
彼此交互 互相帮助 hùxiāng bāngzhù 相安无事 xiāng'ānwúshì

xiāng
动词
比较一下,合并着说两方面比较的结果 相形失色 xiāngxíng shīsè

xiāng
名词
姓氏

xiàng ㄒ|ㄤˋ
名词
1. 容貌 相貌 xiàngmào
xiāngbù 用来存放相片的本子
xiàngpiàn 照片,摄影后冲印出的纸片
xiàngshēng 一种起源于中国的曲艺,以引人发笑为特色,分说、学、逗、唱等表现手法,擅长讽刺及反映社会现象
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.