yǎn |ㄢˇ
名词
人或动物的视觉器官
yǎnjìng 戴在眼睛上矫正视力的透镜 眼泪 yǎnlèi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.