zháo ㄓㄠˊ
动词
1. 接触 上不着天,下不着地。 Shàng bù zháo tiān, xià bù zháo dì.
2. 燃烧 着火 zháohuǒ

zhuó ㄓㄨㄛˊ
动词
1. 穿戴 穿着 chuānzhuó
2. 接触 安全着陆 ānquán zhuólù
3. 命令 着赴上任 zhuófù shàngrèn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.