jiǎo ㄐ|ㄠˇ
形容词
强壮、勇武
jiǎojiàn 英勇威武

jiǎo
动词
纠正﹑匡正,把弯曲的物体弄成直的 矫枉过正 jiăowăngguòzhèng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.